РЕКЛАМА
Реклама
La Science : България / Български Бюлетин Моята Наука
Пълен
читателски достъп
НАУКАТА
Слушайте
Радио/Podcast
La Science: България JSCI Plus Бюлетин
НАУКАТА

Акад. Цветан Цветков - Криобиологът с неизброими в науката постижения

Публикация / Светът и Ние Отпечатване Изпращане по е-поща
Дата на публикуване :: 06.06.2023 , 07:00 ч. , JSCI Идентификатор 31020
Редактор: Александра Томова
Абстракт:: Името на акад. Цветан Цветков (1943-2022 г.) е свързано със създаването на българското космическо меню, разработено за първия и за втория съветско-български космически полети, които са в изпълнение на мащабния научен проект "Шипка" по програмата "Интеркосмос".Това каза проф. д-р Илиана Начева - директор на Института по криобиология и хранителни технологии.
       
Приложения към публикацията: N/A
Криобиологът акад. Цветан Цветков е създател на българското космическо меню по научния проект
Криобиологът акад. Цветан Цветков е създател на българското космическо меню по научния проект "Шипка" (първи с бялата престилка) с колектива на Института по криобиология и хранителни технологии. Снимка: ИКХТ
Снимка © ИКХТ - БАН
Пълен текст (JSCI 31020) Прочетена 2971

Името на акад. Цветан Цветков (1943-2022 г.) е свързано със създаването на българското космическо меню, разработено за първия и за втория съветско-български космически полети, които са в изпълнение на мащабния научен проект "Шипка" по програмата "Интеркосмос". Това каза проф. д-р Илиана Начева - директор на Института по криобиология и хранителни технологии. 

"Постиженията на акад. Цветков в науката са неизброими и всички ние, неговите колеги, ще го запомним като изключителна личност, внушаваща дълбок респект и в същото време, ползващ се с искрената любов на много хора. Неговата принципност, но и толерантност, високи критерии, но винаги съпроводени с подкрепа към по-младите, умението му да бъде учител, без да е настойник, ще останат завинаги в умовете и сърцата ни", заяви проф. Начева.

В книгата за 70-годишнината на акад. Цветан Цветков, подготвена от Селскостопанската академия, от Института по криобилогия и хранителни технологии, от Българската академия на науките (БАН) и от Биологическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", се съобщава, че първото българско космическо меню е съставено от над 50 вида лиофилизирани храни - супи, основни ястия, десерти и плодове. Те са съобразени по състав и енергийно съдържание с екстремалните условия на труд и бита на космонавтите по време на космически полет.

Космическите храни са предоставени по време на двата полета в космоса с българско участие като пълноценни дневни менюта, под формата на комплектовани таблетни форми с минимална маса и обем - 250-350 грама. Тези научни разработки поставиха България на трето място в света, след страните, които са производители на храни за космоса - САЩ и Русия, се посочва в информацията в книгата за акад. Цветков. Тя бе предоставена от Института по криобиология и хранителни технологии. 

Цялостната научна и изобретателска дейност на акад. Цветан Димитров Цветков е сериозно постижение в изключително важните за земеделието, хранителната промишленост, медицината и фармацията интердисциплинарни области - криобиологията и криобиотехнологиите. Приносите му при криоконсервацията на тъканни трансплантанти, на моделни и натурални биомембрани и клетъчни органели, са постижения от световен мащаб. Уникални са неговите технологии за лиофилизирани храни за космоса. Акад. Цветков има 42 изобретения и 37 запазени патента. Неговото име е вписано на 26 април 2004 г. в "Златната книга" на откривателите и изобретателите към Патентното ведомство в България. Това съобщиха от Патентното ведомство.

Ученият създава Научноизследователския институт по криобиология и лиофилизация 

Акад. Цветан Димитров Цветков е роден на 12 септември 1943 г. в село Стубел, Михайловградско.

Научната си дейност започва като студент през 1965 г. в студентското научно дружество по физика и термодинамика в Санкт Петербург, в Технологичния институт по хладилна промишленост. Тези първи изследвания, посветени на топло- и масообмена при сублимация, привличат вниманието на известни учени. През 1968 г. защитава дипломната си работа с "отличен" и му е присъдена степен "Магистър на техническите науки".

По препоръка на Научния съвет на Технологичния институт по хладилна промишленост в Санкт Петербург и на Министерството на висшето образование, след успешно издържани конкурсни изпити, през 1968 г. Цветан Цветков е зачислен на редовна аспирантура, за да продължи започнатите още като студент научни изследвания. През 1971 г. защитава успешно кандидатската си дисертация и му се присъжда научната степен "Кандидат на техническите науки".

През 1973 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник втора степен, а през 1979 г. успешно защитава докторска дисертация, в резултат на което му е присъдена научната степен "Доктор на техническите науки". През 1981 г., след хабилитация, получава научното звание "Старши научен сътрудник първа степен" и е назначен за хоноруван професор във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив, а от 1987 г. е редовен професор. Преподава също в Софийския университет "Св. Климент Охридски", в Биологическия факултет - по магистърски програми на биотехнолози, и в Техническия университет в София.

През 1989 г. проф. д-р на техническите науки Цветан Цветков е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1994 г. - за академик.

Освен като учен с международна известност, акад. Цветков е и изявен организатор и мениджър. Още през 1973 г., като млад учен, кандидат на техническите науки, от Държавния комитет за наука и технически прогрес му се възлага създаването и ръководството на Централна проблемна лаборатория по криобиология и лиофилизация. Благодарение на организаторските си способности, за сравнително кратък срок, той създава една уникална по рода си научна организация с модерна материална база и с оригинални биотехнологични изследвания и научно-производствена програма. През 1989 г. научната организация получава статут на научноизследователски институт - Научноизследователски институт по криобиология и лиофилизация, включен в структурата на бившата Селскостопанска академия (Национален център за аграрни науки - НЦАН).

От декември 1999 г., с постановление на Министерския съвет, институтът се преобразува в Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) към НЦАН, с директор акад. Цветан Цветков. С присъединяването на бившите институти по пивото, на част от Института по зърнени храни и фуражна промишленост, на Базата за развитие и внедряване на йонизиращите лъчения, и на Базата по биологично активни вещества към Научноизследователския институт по криобиология и лиофилизация, значително се разширява материално-техническата му база, както и неговият обсег на научноизследователска и научно-приложна дейност. От 2003 г. в структурата на ръководения от акад. Цветков институт преминава и научно звено по радиоекология и радиоизотопни изследвания с акредитирана изпитвателна лаборатория.   

Криобилогът има впечатляваща научна кариера и участия в много международни организации

Научните постижения на акад. Цветан Цветков са отразени в над 250 научни труда. В 35 от тях са представени оригиналните му научни приноси от реализирани фундаментални изследвания, публикувани в американското списание "CRYOBIOLOGY"; 75 са докладвани на международни конгреси и симпозиуми. Акад. Цветков е публикувал 15 монографии, 14 книги, учебници, справочници, обзори и брошури. Самостоятелно и в съавторство, акад. Цветков е автор на около 60 внедрени рационализации, на авторски свидетелства и патенти в областта на криогенните процеси и сублимационното сушене. 

Акад. Цветков е автор на първото българско космическо меню, с което България участвува в първия и във втория съвместни съветско-български космически полети, в изпълнение на грандиозния двустранен научен проект "Шипка". Именно този оригинален научен принос на акад. Цветков и на ръководения от него институт нареди страната ни на трето място като производител на храни за космоса след страни като САЩ и Русия, се отбелязва в неговата биография.

Впечатляваща е и международната научна дейност на акад. Цветков. От 1973 г. той  членува в Международния институт по студа в Париж, където е вицепрезидент на комисията по криобиология и лиофилизация. От 1977 г. представлява страната ни в Международното дружество по криобиология - САЩ, в Американската асоциация на тъканните банки (ААТВ), в Международната конфедерация по термичен анализ и калориметрия (ИСТАС) и в Японското дружество по нискотемпературна медицина. Акад. Цветан Цветков е дългогодишен член на редакционната колегия на списанието "CRYOBIOLOGY"- единственото издание, отпечатвано от "Academic Press" - САЩ, в областта на криобиологията.

Акад. Цветан Цветков е основател и ръководител на Международната школа по криобиология и лиофилизация, която се провежда на всеки две години и вече е утвърден международен научно-педагогически форум. На този форум имат възможност за изява както учените от ИКХТ, така и докторантите на института.

Носител е на множество национални и международни награди за постижения в областта на високите криобиотехнологии. През 2005 г. е награден с ордена "Стара планина" - първа степен, за изключителен принос за развитието на космическите изследвания и във връзка с 25-годишнината от първия полет на българин в космоса. През 2011 г. е отличен с ордена "Св. св. Кирил и Методий" - първа степен, за големите му заслуги към България в областта на образованието и науката. 

Аaд. Цвeтaн Цвeтoв paзpaбoтвa биoтexнoлoгии зa oнcepвиpaнe и изcyшaвaнe нa xpaнитe във вayyм

Ocнoвнитe нayчни пpинocи нa aaд. Цвeтaн Цвeтoв ca в oблacттa нa pиoбиoлoгиятa и лиoфилизaциятa. Той осъществява и pъoвoди биoфизични и тoплoфизични изcлeдвaния нa лeтъчнo и мoлeyлнo нивo, зa ycтaнoвявaнe нa мexaнизмитe, cвъpзaни c ycтoйчивocттa нa pacтитeлнитe и живoтинcите opгaнизми пpи pиoгeннo тpeтиpaнe.

Πoд нeгoвo pъoвoдcтвo ca paзpaбoтeни и внeдpeни лиoфилизиpaни xpaни нa paзличнa ocнoвa и фyнциoнaлни xpaни зa xpaнeнe пpи ecтpeмaлни ycлoвия, пoлyчeни пo cъвpeмeнни pиoбиoтexнoлoгични мeтoди. Рaзpaбoтeни ca peжимни пapaмeтpи и тexнoлoгии зa пoлyчaвaнe и cъxpaнeниe нa paзлични лиoфилизиpaни биoпpeпapaти зa мeдицинcaтa пpaтиa, пpeднaзнaчeни зa лeчeниe нa paни и мaтepиaли зa биoтpaнcплaнтaция.

Eипът нa aaд. Цвeтaн Цвeтoв paзpaбoтвa биoтexнoлoгии зa cтyдeнo oнcepвиpaнe и изcyшaвaнe нa xpaнитe във вayyм. Българското ocмичeco мeню влючвa: иceлo мляo, яди, ягoди, ябъли, aйcии, пpacoви, пъпeш, мycaa, бoб чopбa и дpyги ястия. Haчинът нa oнcepвиpaнe нa xpaнaтa ce нapичa лиoфилизaция (вayyмнo cyблимaциoннo cyшeнe).

Toвa e нaй-cъвъpшeният мeтoд нa кoнcepвиpaнe, измиcлeн дoceгa. Toй пoзвoлявa нa пpaтиa нaпълнo (дo 95 пpoцeнтa) дa ce cъxpaнят xpaнитeлнитe вeщecтвa, витaминитe, миpoeлeмeнтитe, дaжe пъpвoнaчaлнaтa фopмa, ecтecтвeният apoмaт, вycът и цветът - пpoдължитeлнo вpeмe, пpи тeмпepaтypи oт минус 50 дo плюс 50 гpaдyca.

B пpoцeca нe ce изпoлзвaт apoмaтизaтopи, oцвeтитeли или oнcepвaнти. Bиcooтo aчecтвo и биoлoгичнaтa пълнoцeннocт нa cъxpaнeнитe пo тoзи нaчин пpoдyти ce oбycлaвя и oт тoвa, чe нa лиoфилизaция мoгaт дa ce пoдлoжaт caмo cвeжи пpoдyти. Haпpимep, cъxpaнявaнeтo нa ягoди пpeди oбpaбoтa нe тpябвa дa пpeвишaвa осем чaca oт мoмeнтa нa бpaнeтo им.

Бългapcoтo мeню e aдaптиpaнo зa следния днeвeн xpaнитeлeн peжим - двe зaycи, oбяд и вeчepя. Teзи xpaни пopивaт изиcвaниятa нa opгaнизмa oт xpaнитeлни биoлoгични вeщecтвa. За разрабoтитe нa лиoфилизиpaни пpoдyти oлeтивът нa aaд. Цвeтaн Цвeтoв имa двa пaтeнтa.

Kocмичecaтa xpaнa вce пoвeчe paзшиpявa oбceгa cи. Tя вeчe ce изпoлзвa и oт yчacтници в ecпeдиции дo Aнтapтидa и до Xимaлaитe. 

Акад. Цветков има принос в изследвания за установяване на факторите, действащи върху култивирането, криопротекцията, сублимационното сушене, продължителното съхранение и рехидратацията на селекционирани щамове български култури - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophylus. Ученият е допринесъл и за разработване на технологични режими за култивиране на млечнокиселите симбиотични култури за производството на висококачествено българско кисело мляко.

Разработени са и над 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на хората: серия лиофилизирани биостимуланти, предназначени за спортисти, за здрави и болни хора - Fructotonin, Lyoviton, Lyofructon, Lyoflorin, Lyitonin, Herbalactin. По биотехнологичен път, свързан с имобилизацията на комплекс от микроорганизми върху хидроколоидни матрици и растителни среди с високо съдържание на биологично активни вещества, са получени функционални биопродукти с изразен физиологичен активитет, подходящи както за тонизиране на здравия организъм, така и за възстановяването му при различни патологични състояния. Серията "Lyomed" е предназначена за реконвалесцентно и следоперативно хранене, за възстановяване на организма след състояние на катаболитен стрес. Серията "Bodynorm" е с лиофилизирани функционални храни за профилактика и лечение на метаболитни заболявания или на захарен диабет, затлъстяване, хиперлипопротеинемии, хипертония, атеросклероза и други. 

За първи път е предложена и криобиологична терминология

На базата на съществуващи и предложени собствени представи и хипотези за студоустойчивостта на животните и растенията и на механизма на криоуврежданията и криозащитата при нискотемпературно и сублимационно консервиране на различни хранителни продукти, биопродукти и препарати, са разработени собствени режимни параметри и технологии за сублимационно и криогенно третиране и съхранение на клетъчни органели (митохондрии, лизозоми, липозоми и др.), различни видове кръвни клетки (еритроцити, тромбоцити, левкоцити, моноцити, гранулоцити), тъкани (кожа, кости, ксенотрансплантанти и др.), вируси и бактерии, вирусни и бактерийни ваксини за ветеринарната медицина и биопрепарати за различни клонове на медицинската практика.
 
Всички технологии и препарати са защитени с авторски свидетелства и патенти, някой са утвърдени като рационализации. Разработен е и математически модел на топло- и масопренасянето при сублимационно сушене на биоматериали, в резултат на което е изведено уравнение за определяне интензивността на процеса. Предложеният математически модел е залегнал в основата на практическите нормативи за пресмятане и проектиране на вакуумни сублимационни инсталации за хранително-вкусовата промишленост.

Разработени са анализи и концепции за интензификация, отпимизация на процесите, машините и съоръженията в криобиологията и лиофилизацията, и за създаване на автоматизирани поточни линии за нуждите на селското стопанство и хранителната промишленост.

Акад. Цветков е предложил и криобиологична терминология, която е един от първите опити за систематизиране и уеднаквяване на термините и понятията в това ново научно направление, и има голямо теоретично и практическо значение за неговото бъдещо развитие.

Разработени са също оптимални технологични параметри за нискотемпературно третиране на пробиотици, на базата на ефективни способи за привеждане на биологичните системи в състояние на дълбокостудова анабиоза.

Чрез прилагане на математически методи е изведена корелационна зависимост между преживяемостта на млечнокиселите бактерии при различните технологични режими на замразяване и сублимационно сушене на стандартно българско краве кисело мляко, на влиянието на температурния фактор, скоростта на замразяване, на вида и структурните особености на криозащитната среда.

Разработени са и съвременни биотехнологични методи за криоконсервиране на продукти от растителен произход. Направени са изследвания върху различни по структурни особености, химически състав и сортова принадлежност плодове (кайсии, праскови, пъпеш, ягоди, ябълки, цитрусови плодове и др.) и зеленчуци (домати, карфиол, броколи, зеле, гъби и др.). Установени са промените в техния химически състав и в реологичните им свойства по време на замразяването и лиофилизацията. Тези изследвания са свързани с оптимизиране на параметрите на технологичния процес, на базата на изходните показатели на плодовете и зеленчуците, а също с качеството и трайността на крайния лиофилизиран продукт. Сублимационно изсушените плодове и зеленчуци се отличават с минимална влага, с високо съдържание на въглехидрати, витамини, минерални соли, с максимално съхранена ензимна система, с вкусово-ароматен комплекс и с висока микробиална чистота.

Също така са разработени оригинални комбинирани технологии на основата на сублимационно сушене и радиационно облъчване (студена стерилизация), експериментирани и приложени за дългосрочно, качествено и безопасно консервиране, и съхранение на различни видове плодове, месо и малотрайни месни продукти (варена шунка от птичи гърди, варена шунка от свинско месо, варена наденица от телешко и свинско месо). Целта е удължаване на срока им на съхранение, при максимално запазване на техните консуматини качества. 

Създадена е и вътрешна система за контрол при производството на лиофилизирани храни с предварително тествани изходни суровини, с контрол по цялата технологична верига и с качество на крайния продукт, на базата на новите Европейски регламенти за качество и безопасност на храните, и на българското законодателство.

Публикация / Новини (JSCI 31020)
Дата на публикуване :: 06.06.2023, 07:00 ч.

Публикацията е включена и в информационните бюлетини за абонатите на JSCI. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
Ухапване от комар: Съвети, които облекчават и лекуват по-бързо ухапванията
Към публикацията
Филиалът на Русенския университет в Разград е домакин на научна конференция с международно участие
Към публикацията
Бадемите могат да помогнат за намаляване на телесното тегло
Към публикацията
В Международният ден на Антарктида, В София се открива Инициативата "Месец на Антарктида"
Към публикацията
Откриха връзка между болестта на Алцхаймер, Helicobacter pylori, стомашния киселинен рефлукс, гастрита и язвата
Към публикацията
Медицинският университет - София и "Рош България" подписаха Меморандум за разбирателство
Към публикацията
.
ОЩЕ ОТ ДНЕС
Последните заглавия на новините в областта на научните изследвания
Морско водорасло, може да крие тайната за борбата със стареенето на кожата
Към публикацията
Ледници в Алпите се топят с бързи темпове в резултат на глобалното затопляне
Към публикацията
Гримове от римската епоха са открити в древния град Айзаной в Западна Турция
Към публикацията
Индийски учени ще се опитват да възстановят връзката с Викрам и Прагиян на Луната
Към публикацията
Работници откриха осем мумии от времето на инките в Перу
Към публикацията
La Science България е достъпен и обемно оптимизиран за всяко мобилно устройство
Публикация / Новини (JSCI 29205)
Дата :: 15.05.2023 , 05:30:
Установиха, че ревматоидният артрит се причинява от бактерия
Ревматоидният артрит (RA) е инвалидизиращо автоимунно състояние, което засяга милиони хора по целия свят (1). Крайната причина за РА е до голяма степен загадъчн ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 11630)
Дата :: 15.08.2022 , 07:14
Създадоха умни контактни лещи, които могат да диагностицират редица заболявания
Американски учени от Института за биомедицински иновации "Терасаки" са разработили лещи, които могат да се използват за откриване на екзозоми в сълзите и съотве ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 21277)
Дата :: 26.01.2023 , 09:04
"Енергия и възход" е втората част от проект, посветен на критични теми в екологията 
"Енергия и възход“ е втората видеосерия от поредицата “Енергия”, посветена на една от най-важните теми на нашето съвремие - екологията на оцеляването. Епизодът ...
Към публикацията
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL EXCELLENCE BY LEVERAGING
LOFAR ADVANCEMENTS IN RADIO ASTRONOMY
STELLAR школи по радиоастрономически изследвания и технологии
- Радио технологиите използвани в LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радио телескоп), 15-19 май 2023 г

- Радиоастрономия с LOFAR, 22-26 май 2023 г

- Космически изследвания и космическо време с LOFAR, 19-23 юни 2023 г
Вижте повече
Индийският луноход все още не е отговорил на опитите за възстановяване на контакта с него
Луноходът и модулът за кацане, които бяха доставени от Индия на лунната повърхност през август като част от мисията „Чандраян-3“, ...
Публикация / N (JSCI 37933)
Вълнуващо откритие: Намериха в пещера изящно запазени мечове от римската епоха
Четири меча от римска епоха, техните дървени и кожени хълмове и ножици и стоманени остриета, изящно запазени след 1900 години в пу ...
Публикация / N (JSCI 37934)
Древен дворец в Рим отново е отворен за туристи след десетилетия реставрация
Древен римски императорски дворец на върха на хълма Палатин беше отворен за туристи след близо 50 години затваряне за реставрация, ...
Публикация / N (JSCI 37880)
Публикация / Новини (JSCI 37780)
Дата :: 21.09.2023 , 08:47
За пръв път в Казанлък ще бъде отбелязана Европейската нощ на учените
За пръв път в Казанлък ще бъде отбелязана Европейската нощ на учените
За пръв път в Казанлък ще бъде отбелязана Европейската нощ на учените, съобщават организаторите от Младежкия общински съ ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 37766)
Дата :: 20.09.2023 , 19:59
Учени откриха в Бразилия дърво, смятано за изчезнало преди 185 години
Учени откриха в Бразилия дърво, смятано за изчезнало преди 185 години
Дърво, което за последен път е видяно преди почти два века и е смятано за изчезнало, е открито в градска зона в североиз ...
Към публикацията
Публикация / Новини (JSCI 37770)
Дата :: 20.09.2023 , 19:12
Учени разкриха защо розовите диаманти са толкова редки
Учени разкриха защо розовите диаманти са толкова редки
Учени разкриха защо розовите диаманти са толкова редки, съобщи АФП, позовавайки се на научно изследване. Тези скъпоценни ...
Към публикацията
Още публикации

Акад. Цветан Цветков - Криобиологът с неизброими в науката постижения

La Science / Науката
Издание : Светът и Ние
Дата на публикуване :: 06.06.2023, 07:00 ч.
JSCI Идентификатор :: 31020
Редактор:: Александра Томова
Абстракт:: Името на акад. Цветан Цветков (1943-2022 г.) е свързано със създаването на българското космическо меню, разработено за първия и за втория съветско-български космически полети, които са в изпълнение на мащабния научен проект "Шипка" по програмата "Интеркосмос".Това каза проф. д-р Илиана Начева - директор на Института по криобиология и хранителни технологии.
Публично
споделяне

     
Приложения към публикацията: N/A
Криобиологът акад. Цветан Цветков е създател на българското космическо меню по научния проект
Криобиологът акад. Цветан Цветков е създател на българското космическо меню по научния проект "Шипка" (първи с бялата престилка) с колектива на Института по криобиология и хранителни технологии. Снимка: ИКХТ
Снимка © ИКХТ - БАН
Пълен текст (JSCI 31020) Прочетена: 2971

Името на акад. Цветан Цветков (1943-2022 г.) е свързано със създаването на българското космическо меню, разработено за първия и за втория съветско-български космически полети, които са в изпълнение на мащабния научен проект "Шипка" по програмата "Интеркосмос". Това каза проф. д-р Илиана Начева - директор на Института по криобиология и хранителни технологии. 

"Постиженията на акад. Цветков в науката са неизброими и всички ние, неговите колеги, ще го запомним като изключителна личност, внушаваща дълбок респект и в същото време, ползващ се с искрената любов на много хора. Неговата принципност, но и толерантност, високи критерии, но винаги съпроводени с подкрепа към по-младите, умението му да бъде учител, без да е настойник, ще останат завинаги в умовете и сърцата ни", заяви проф. Начева.

В книгата за 70-годишнината на акад. Цветан Цветков, подготвена от Селскостопанската академия, от Института по криобилогия и хранителни технологии, от Българската академия на науките (БАН) и от Биологическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", се съобщава, че първото българско космическо меню е съставено от над 50 вида лиофилизирани храни - супи, основни ястия, десерти и плодове. Те са съобразени по състав и енергийно съдържание с екстремалните условия на труд и бита на космонавтите по време на космически полет.

Космическите храни са предоставени по време на двата полета в космоса с българско участие като пълноценни дневни менюта, под формата на комплектовани таблетни форми с минимална маса и обем - 250-350 грама. Тези научни разработки поставиха България на трето място в света, след страните, които са производители на храни за космоса - САЩ и Русия, се посочва в информацията в книгата за акад. Цветков. Тя бе предоставена от Института по криобиология и хранителни технологии. 

Цялостната научна и изобретателска дейност на акад. Цветан Димитров Цветков е сериозно постижение в изключително важните за земеделието, хранителната промишленост, медицината и фармацията интердисциплинарни области - криобиологията и криобиотехнологиите. Приносите му при криоконсервацията на тъканни трансплантанти, на моделни и натурални биомембрани и клетъчни органели, са постижения от световен мащаб. Уникални са неговите технологии за лиофилизирани храни за космоса. Акад. Цветков има 42 изобретения и 37 запазени патента. Неговото име е вписано на 26 април 2004 г. в "Златната книга" на откривателите и изобретателите към Патентното ведомство в България. Това съобщиха от Патентното ведомство.

Ученият създава Научноизследователския институт по криобиология и лиофилизация 

Акад. Цветан Димитров Цветков е роден на 12 септември 1943 г. в село Стубел, Михайловградско.

Научната си дейност започва като студент през 1965 г. в студентското научно дружество по физика и термодинамика в Санкт Петербург, в Технологичния институт по хладилна промишленост. Тези първи изследвания, посветени на топло- и масообмена при сублимация, привличат вниманието на известни учени. През 1968 г. защитава дипломната си работа с "отличен" и му е присъдена степен "Магистър на техническите науки".

По препоръка на Научния съвет на Технологичния институт по хладилна промишленост в Санкт Петербург и на Министерството на висшето образование, след успешно издържани конкурсни изпити, през 1968 г. Цветан Цветков е зачислен на редовна аспирантура, за да продължи започнатите още като студент научни изследвания. През 1971 г. защитава успешно кандидатската си дисертация и му се присъжда научната степен "Кандидат на техническите науки".

През 1973 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник втора степен, а през 1979 г. успешно защитава докторска дисертация, в резултат на което му е присъдена научната степен "Доктор на техническите науки". През 1981 г., след хабилитация, получава научното звание "Старши научен сътрудник първа степен" и е назначен за хоноруван професор във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив, а от 1987 г. е редовен професор. Преподава също в Софийския университет "Св. Климент Охридски", в Биологическия факултет - по магистърски програми на биотехнолози, и в Техническия университет в София.

През 1989 г. проф. д-р на техническите науки Цветан Цветков е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1994 г. - за академик.

Освен като учен с международна известност, акад. Цветков е и изявен организатор и мениджър. Още през 1973 г., като млад учен, кандидат на техническите науки, от Държавния комитет за наука и технически прогрес му се възлага създаването и ръководството на Централна проблемна лаборатория по криобиология и лиофилизация. Благодарение на организаторските си способности, за сравнително кратък срок, той създава една уникална по рода си научна организация с модерна материална база и с оригинални биотехнологични изследвания и научно-производствена програма. През 1989 г. научната организация получава статут на научноизследователски институт - Научноизследователски институт по криобиология и лиофилизация, включен в структурата на бившата Селскостопанска академия (Национален център за аграрни науки - НЦАН).

От декември 1999 г., с постановление на Министерския съвет, институтът се преобразува в Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) към НЦАН, с директор акад. Цветан Цветков. С присъединяването на бившите институти по пивото, на част от Института по зърнени храни и фуражна промишленост, на Базата за развитие и внедряване на йонизиращите лъчения, и на Базата по биологично активни вещества към Научноизследователския институт по криобиология и лиофилизация, значително се разширява материално-техническата му база, както и неговият обсег на научноизследователска и научно-приложна дейност. От 2003 г. в структурата на ръководения от акад. Цветков институт преминава и научно звено по радиоекология и радиоизотопни изследвания с акредитирана изпитвателна лаборатория.   

Криобилогът има впечатляваща научна кариера и участия в много международни организации

Научните постижения на акад. Цветан Цветков са отразени в над 250 научни труда. В 35 от тях са представени оригиналните му научни приноси от реализирани фундаментални изследвания, публикувани в американското списание "CRYOBIOLOGY"; 75 са докладвани на международни конгреси и симпозиуми. Акад. Цветков е публикувал 15 монографии, 14 книги, учебници, справочници, обзори и брошури. Самостоятелно и в съавторство, акад. Цветков е автор на около 60 внедрени рационализации, на авторски свидетелства и патенти в областта на криогенните процеси и сублимационното сушене. 

Акад. Цветков е автор на първото българско космическо меню, с което България участвува в първия и във втория съвместни съветско-български космически полети, в изпълнение на грандиозния двустранен научен проект "Шипка". Именно този оригинален научен принос на акад. Цветков и на ръководения от него институт нареди страната ни на трето място като производител на храни за космоса след страни като САЩ и Русия, се отбелязва в неговата биография.

Впечатляваща е и международната научна дейност на акад. Цветков. От 1973 г. той  членува в Международния институт по студа в Париж, където е вицепрезидент на комисията по криобиология и лиофилизация. От 1977 г. представлява страната ни в Международното дружество по криобиология - САЩ, в Американската асоциация на тъканните банки (ААТВ), в Международната конфедерация по термичен анализ и калориметрия (ИСТАС) и в Японското дружество по нискотемпературна медицина. Акад. Цветан Цветков е дългогодишен член на редакционната колегия на списанието "CRYOBIOLOGY"- единственото издание, отпечатвано от "Academic Press" - САЩ, в областта на криобиологията.

Акад. Цветан Цветков е основател и ръководител на Международната школа по криобиология и лиофилизация, която се провежда на всеки две години и вече е утвърден международен научно-педагогически форум. На този форум имат възможност за изява както учените от ИКХТ, така и докторантите на института.

Носител е на множество национални и международни награди за постижения в областта на високите криобиотехнологии. През 2005 г. е награден с ордена "Стара планина" - първа степен, за изключителен принос за развитието на космическите изследвания и във връзка с 25-годишнината от първия полет на българин в космоса. През 2011 г. е отличен с ордена "Св. св. Кирил и Методий" - първа степен, за големите му заслуги към България в областта на образованието и науката. 

Аaд. Цвeтaн Цвeтoв paзpaбoтвa биoтexнoлoгии зa oнcepвиpaнe и изcyшaвaнe нa xpaнитe във вayyм

Ocнoвнитe нayчни пpинocи нa aaд. Цвeтaн Цвeтoв ca в oблacттa нa pиoбиoлoгиятa и лиoфилизaциятa. Той осъществява и pъoвoди биoфизични и тoплoфизични изcлeдвaния нa лeтъчнo и мoлeyлнo нивo, зa ycтaнoвявaнe нa мexaнизмитe, cвъpзaни c ycтoйчивocттa нa pacтитeлнитe и живoтинcите opгaнизми пpи pиoгeннo тpeтиpaнe.

Πoд нeгoвo pъoвoдcтвo ca paзpaбoтeни и внeдpeни лиoфилизиpaни xpaни нa paзличнa ocнoвa и фyнциoнaлни xpaни зa xpaнeнe пpи ecтpeмaлни ycлoвия, пoлyчeни пo cъвpeмeнни pиoбиoтexнoлoгични мeтoди. Рaзpaбoтeни ca peжимни пapaмeтpи и тexнoлoгии зa пoлyчaвaнe и cъxpaнeниe нa paзлични лиoфилизиpaни биoпpeпapaти зa мeдицинcaтa пpaтиa, пpeднaзнaчeни зa лeчeниe нa paни и мaтepиaли зa биoтpaнcплaнтaция.

Eипът нa aaд. Цвeтaн Цвeтoв paзpaбoтвa биoтexнoлoгии зa cтyдeнo oнcepвиpaнe и изcyшaвaнe нa xpaнитe във вayyм. Българското ocмичeco мeню влючвa: иceлo мляo, яди, ягoди, ябъли, aйcии, пpacoви, пъпeш, мycaa, бoб чopбa и дpyги ястия. Haчинът нa oнcepвиpaнe нa xpaнaтa ce нapичa лиoфилизaция (вayyмнo cyблимaциoннo cyшeнe).

Toвa e нaй-cъвъpшeният мeтoд нa кoнcepвиpaнe, измиcлeн дoceгa. Toй пoзвoлявa нa пpaтиa нaпълнo (дo 95 пpoцeнтa) дa ce cъxpaнят xpaнитeлнитe вeщecтвa, витaминитe, миpoeлeмeнтитe, дaжe пъpвoнaчaлнaтa фopмa, ecтecтвeният apoмaт, вycът и цветът - пpoдължитeлнo вpeмe, пpи тeмпepaтypи oт минус 50 дo плюс 50 гpaдyca.

B пpoцeca нe ce изпoлзвaт apoмaтизaтopи, oцвeтитeли или oнcepвaнти. Bиcooтo aчecтвo и биoлoгичнaтa пълнoцeннocт нa cъxpaнeнитe пo тoзи нaчин пpoдyти ce oбycлaвя и oт тoвa, чe нa лиoфилизaция мoгaт дa ce пoдлoжaт caмo cвeжи пpoдyти. Haпpимep, cъxpaнявaнeтo нa ягoди пpeди oбpaбoтa нe тpябвa дa пpeвишaвa осем чaca oт мoмeнтa нa бpaнeтo им.

Бългapcoтo мeню e aдaптиpaнo зa следния днeвeн xpaнитeлeн peжим - двe зaycи, oбяд и вeчepя. Teзи xpaни пopивaт изиcвaниятa нa opгaнизмa oт xpaнитeлни биoлoгични вeщecтвa. За разрабoтитe нa лиoфилизиpaни пpoдyти oлeтивът нa aaд. Цвeтaн Цвeтoв имa двa пaтeнтa.

Kocмичecaтa xpaнa вce пoвeчe paзшиpявa oбceгa cи. Tя вeчe ce изпoлзвa и oт yчacтници в ecпeдиции дo Aнтapтидa и до Xимaлaитe. 

Акад. Цветков има принос в изследвания за установяване на факторите, действащи върху култивирането, криопротекцията, сублимационното сушене, продължителното съхранение и рехидратацията на селекционирани щамове български култури - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophylus. Ученият е допринесъл и за разработване на технологични режими за култивиране на млечнокиселите симбиотични култури за производството на висококачествено българско кисело мляко.

Разработени са и над 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на хората: серия лиофилизирани биостимуланти, предназначени за спортисти, за здрави и болни хора - Fructotonin, Lyoviton, Lyofructon, Lyoflorin, Lyitonin, Herbalactin. По биотехнологичен път, свързан с имобилизацията на комплекс от микроорганизми върху хидроколоидни матрици и растителни среди с високо съдържание на биологично активни вещества, са получени функционални биопродукти с изразен физиологичен активитет, подходящи както за тонизиране на здравия организъм, така и за възстановяването му при различни патологични състояния. Серията "Lyomed" е предназначена за реконвалесцентно и следоперативно хранене, за възстановяване на организма след състояние на катаболитен стрес. Серията "Bodynorm" е с лиофилизирани функционални храни за профилактика и лечение на метаболитни заболявания или на захарен диабет, затлъстяване, хиперлипопротеинемии, хипертония, атеросклероза и други. 

За първи път е предложена и криобиологична терминология

На базата на съществуващи и предложени собствени представи и хипотези за студоустойчивостта на животните и растенията и на механизма на криоуврежданията и криозащитата при нискотемпературно и сублимационно консервиране на различни хранителни продукти, биопродукти и препарати, са разработени собствени режимни параметри и технологии за сублимационно и криогенно третиране и съхранение на клетъчни органели (митохондрии, лизозоми, липозоми и др.), различни видове кръвни клетки (еритроцити, тромбоцити, левкоцити, моноцити, гранулоцити), тъкани (кожа, кости, ксенотрансплантанти и др.), вируси и бактерии, вирусни и бактерийни ваксини за ветеринарната медицина и биопрепарати за различни клонове на медицинската практика.
 
Всички технологии и препарати са защитени с авторски свидетелства и патенти, някой са утвърдени като рационализации. Разработен е и математически модел на топло- и масопренасянето при сублимационно сушене на биоматериали, в резултат на което е изведено уравнение за определяне интензивността на процеса. Предложеният математически модел е залегнал в основата на практическите нормативи за пресмятане и проектиране на вакуумни сублимационни инсталации за хранително-вкусовата промишленост.

Разработени са анализи и концепции за интензификация, отпимизация на процесите, машините и съоръженията в криобиологията и лиофилизацията, и за създаване на автоматизирани поточни линии за нуждите на селското стопанство и хранителната промишленост.

Акад. Цветков е предложил и криобиологична терминология, която е един от първите опити за систематизиране и уеднаквяване на термините и понятията в това ново научно направление, и има голямо теоретично и практическо значение за неговото бъдещо развитие.

Разработени са също оптимални технологични параметри за нискотемпературно третиране на пробиотици, на базата на ефективни способи за привеждане на биологичните системи в състояние на дълбокостудова анабиоза.

Чрез прилагане на математически методи е изведена корелационна зависимост между преживяемостта на млечнокиселите бактерии при различните технологични режими на замразяване и сублимационно сушене на стандартно българско краве кисело мляко, на влиянието на температурния фактор, скоростта на замразяване, на вида и структурните особености на криозащитната среда.

Разработени са и съвременни биотехнологични методи за криоконсервиране на продукти от растителен произход. Направени са изследвания върху различни по структурни особености, химически състав и сортова принадлежност плодове (кайсии, праскови, пъпеш, ягоди, ябълки, цитрусови плодове и др.) и зеленчуци (домати, карфиол, броколи, зеле, гъби и др.). Установени са промените в техния химически състав и в реологичните им свойства по време на замразяването и лиофилизацията. Тези изследвания са свързани с оптимизиране на параметрите на технологичния процес, на базата на изходните показатели на плодовете и зеленчуците, а също с качеството и трайността на крайния лиофилизиран продукт. Сублимационно изсушените плодове и зеленчуци се отличават с минимална влага, с високо съдържание на въглехидрати, витамини, минерални соли, с максимално съхранена ензимна система, с вкусово-ароматен комплекс и с висока микробиална чистота.

Също така са разработени оригинални комбинирани технологии на основата на сублимационно сушене и радиационно облъчване (студена стерилизация), експериментирани и приложени за дългосрочно, качествено и безопасно консервиране, и съхранение на различни видове плодове, месо и малотрайни месни продукти (варена шунка от птичи гърди, варена шунка от свинско месо, варена наденица от телешко и свинско месо). Целта е удължаване на срока им на съхранение, при максимално запазване на техните консуматини качества. 

Създадена е и вътрешна система за контрол при производството на лиофилизирани храни с предварително тествани изходни суровини, с контрол по цялата технологична верига и с качество на крайния продукт, на базата на новите Европейски регламенти за качество и безопасност на храните, и на българското законодателство.

Към първа страница

Публикацията е включена и в информационните бюлетини за абонатите на JSCI. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Още от рубриката
Индийският луноход все още не е отговорил на опитите за възстановяване на контакта с него
Публикация / Новини (JSCI 37933)
Индийският луноход все още не е отговорил на опитите за възстановяване на контакта с него
Вълнуващо откритие: Намериха в пещера изящно запазени мечове от римската епоха
Публикация / Новини (JSCI 37934)
Вълнуващо откритие: Намериха в пещера изящно запазени мечове от римската епоха
Древен дворец в Рим отново е отворен за туристи след десетилетия реставрация
Публикация / Новини (JSCI 37880)
Древен дворец в Рим отново е отворен за туристи след десетилетия реставрация
За пръв път в Казанлък ще бъде отбелязана Европейската нощ на учените
Публикация / Новини (JSCI 37780)
За пръв път в Казанлък ще бъде отбелязана Европейската нощ на учените
Учени откриха в Бразилия дърво, смятано за изчезнало преди 185 години
Публикация / Новини (JSCI 37766)
Учени откриха в Бразилия дърво, смятано за изчезнало преди 185 години
Още от рубриката
Последни новини
Морско водорасло, може да крие тайната за борбата със стареенето на кожата
Към публикацията
Ледници в Алпите се топят с бързи темпове в резултат на глобалното затопляне
Към публикацията
Гримове от римската епоха са открити в древния град Айзаной в Западна Турция
Към публикацията
Индийски учени ще се опитват да възстановят връзката с Викрам и Прагиян на Луната
Към публикацията
Работници откриха осем мумии от времето на инките в Перу
Към публикацията
Още новини
 
Изберете радиостанция :
Не е избран
Звук
Научният портал JSCI и неговите онлайн ASA издания са отворени към общността от автори, които предоставят авангардни изследвания, инцизивни научни коментари и прозрения за това, което е важно за научния свят. Преминете към ASA формуляр
JSCI ASA Science - рецензирано издание, което публикува значителни оригинални научни изследвания, плюс прегледи и анализи на текущите изследователски и научни политики
JSCI ASA Comm е издание, което публикува оригинални материали, отнасящ се в широк спектър с коментари по актуалните научни въпроси.
JSCI ASA Advanced е издание на JSCI, създадено от възможностите и императивите на цифровото публикуване с отворен достъп.
LS Бюлетин
Абонирайте се за новото от La Science. Заглавия и обобщения на най-новите статии и новини, доставени във Вашата пощенска кутия.
Към абонамента
JSCI Plus
JSCI Plus съдържа текущите публикации и онлайн архив до който можете да получите достъп, чрез календар или разширено търсене по тема.
Към JSCI Plus
JSCI Special
JSCI Special услугите за абонати включват PDA достъп до съдържание, изтегляне на PowerPoint/PDF с включените налични файлове (FIH).
JSCI Special
Бъдете в течение с нашите новини от областта на науката, събития и доклади от академичните общности и извън тях. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Информация за Родители и Деца
Отговорност за съдържанието
Общност - правила
Използване
Общи условия /
Потребителско споразумение

Интелектуална собственост
Придобиване на права за ползване
Останете свързани с нас
RSS
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.
Науката/La Science не предоставя индивидуални/персонализирани здравни или медицински съвети. Трябва да се консултирате с квалифициран здравен специалист, преди да вземете здравни/медицински решения.
Част от La Science Swiss и Journal SCI (JSCI). Издател Wissenschaftsabteilung DRF.
НАУКАТА - Издание за наука и изследвания, поддържа строга политика на редакционната независимост при публикуването на информационни и научни статии. Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Швейцарското законодателство за авторско право.
© 2023 La Science България. Всички права запазени
LS Бюлетин
Абонирайте се за новото от La Science. Заглавия и обобщения на най-новите статии и новини, доставени във Вашата пощенска кутия.
Към абонамента
JSCI Plus
JSCI Plus съдържа текущите публикации и онлайн архив до който можете да получите достъп, чрез календар или разширено търсене по тема.
Към JSCI Plus
JSCI Special
JSCI Special услугите за абонати включват PDA достъп до съдържание, изтегляне на PowerPoint/PDF с включените налични файлове (FIH).
JSCI Special
Бъдете в течение с нашите новини от областта на науката, събития и доклади от академичните общности и извън тях. Изберете от предлаганите възможности за абонамент, за да получавате редовни актуализации във Вашите области на интерес.
Останете свързани с нас
Интернет бисквитки
Поверителност / Лични даннни
Информация за Родители
Общи условия /
Потребителско споразумение
Отговорност за съдържанието
Общност - правила
Използване
Интелектуална собственост
Придобиване на права за ползване
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.
La Science/Науката, не предоставя индивидуални/персонализирани здравни или медицински съвети. Трябва да се консултирате с квалифициран здравен специалист, преди да вземете здравни/медицински решения.
Науката
Част от La Science Swiss и Journal SCI (JSCI).
Издател Wissenschaftsabteilung DRF
НАУКАТА - Издание за наука и изследвания, поддържа строга политика на редакционната независимост при публикуването на информационни и научни статии. Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Швейцарското законодателство за авторско право.
© 2023 La Science България. Всички права запазени.
Не е избран
Изберете: La Science | Newark | ТOSM